GJ10 TO PERU exported to Peru

GJ10 TO PERU exported to Peru